0
bessoggora kewo ta call dortaca na ba sms ar reply detaca na ahon ki korar vaiya?