0
___________ reflects the social life in Maharashtra of Satavahana period.
(a) Lohavanija
(b) Dasaka
(c) Halakiya
(d) Gatha Saptashati